Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prima Arbo & Verzuim v.o.f.

Artikel 1: Algemeen

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van Prima Arbo & Verzuim en alle door Prima Arbo & Verzuim gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.

1.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3. In geval van vernietiging of nietigheid van de enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Prima Arbo & Verzuim te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen  vorm vrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever.

2.2. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Prima Arbo & Verzuim slechts bindend indien deze schriftelijk door Prima Arbo & Verzuim zijn bevestigd.

2.3. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Prima Arbo & Verzuim niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

2.4. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Prima Arbo & Verzuim, niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de opdrachtgever aan Prima Arbo & Verzuim verschuldigd is bij een door Prima Arbo & Verzuim geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.

2.5. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Prima Arbo & Verzuim ontheffen Prima Arbo & Verzuim van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na tot stand komen van de overeenkomst.

2.6. Indien in de offerte meerdere werkzaamheden worden aangeboden en per werkzaamheid een  prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de opdrachtgever niet het  recht om slechts een deel van de aangeboden werkzaamheden te accepteren tegen de daarvoor  genoemde prijs.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Alle prijzen in de aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die concrete aanbiedingen en zijn exclusief BTW.

Artikel 4: De wijze van uitvoering

4.1. Prima Arbo & Verzuim vervult de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen.

4.2. Prima Arbo & Verzuim is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door niet bij Prima Arbo & Verzuim in dienst zijnde derden.

4.3. De opdrachtgever verschaft Prima Arbo & Verzuim alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. Hij vrijwaart Prima Arbo & Verzuim voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die zij bij de ten uitvoerlegging van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen en zij verplichten zich de nodige maatregelen te treffen die ertoe zullen leiden dat gelijke geheimhoudingsplicht geldt voor de personen van wie zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedienen.

5.2. Prima Arbo & Verzuim zal alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de overeenkomst.

5.3. Prima Arbo & Verzuim is tot geheimhouding van al deze gegevens en informatie verplicht, behoudens het in artikel 5.4. bepaalde.

5.4. Prima Arbo & Verzuim is gerechtigd gegevens en informatie van de opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

Artikel 6: Overmacht

6.1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Prima Arbo & Verzuim welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden geeft Prima Arbo & Verzuim het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.2. Prima Arbo & Verzuim is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, nog vergoeding van enige schade welke voor de opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Prima Arbo & Verzuim is sprake indien Prima Arbo & Verzuim na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken buiten de schuld en derhalve buiten de risicosfeer van Prima Arbo & Verzuim ontstaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Prima Arbo & Verzuim is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of ernstige onvoorzichtigheid, dan wel doordat Prima Arbo & Verzuim onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.

7.2. Prima Arbo & Verzuim is in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever door Prima Arbo & Verzuim en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet behoorlijk heeft opgevolgd.

7.3. De opdrachtgever vrijwaart Prima Arbo & Verzuim van vorderingen, daaronder begrepen boetes, van derden, daaronder begrepen Uitvoeringsinstellingen en werknemers van opdrachtgever.

7.4. De totale door Prima Arbo & Verzuim te vergoeden schade is te allen tijde en ieder geval beperkt tot een bedrag van € 2500,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis.

7.5. Elke vordering van de opdrachtgever op Prima Arbo & Verzuim verjaart/vervalt na verloop van één jaar en na de totstandkoming van de overeenkomst. Voor zover derden die Prima Arbo & Verzuim voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan Prima Arbo & Verzuim gegeven opdrachten de bevoegdheid van Prima Arbo & Verzuim in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Prima Arbo & Verzuim voor onverhoopt tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 8: Betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever aan Prima Arbo & Verzuim verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als ware het een volle maand.

8.3. Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan verplicht alle kosten aan Prima Arbo & Verzuim te vergoeden die Prima Arbo & Verzuim maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

a. declaraties van advocaat en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechten, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. Buiten gerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulk met een minimum van € 150,00

b. de kosten van faillissementsaanvraag.

8.4. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens de verschuldigde rente en daarna de hoofdsom. Indien de opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.

8.5. Prima Arbo & Verzuim zal steeds, zo lang één of meerder opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn betaald (een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid) als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

Artikel 9: Ontbinding

9.1. Alvorens de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden wegens wanprestatie, dient de ene  partij de andere partij deugdelijk in gebreke te stellen. Binnen één week na dagtekening van de  ingebrekestelling bespreken partijen de wanprestatie. Vervolgens dient door de ene partij aan de  ene partij, vanaf de datum van deze bijeenkomst, nog een termijn van twee maanden te gunnen  om alsnog correct te presteren. Bij gebreke daarvan is de ene partij, na ommekomst van die twee  maanden, gerechtigd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang  buitengerechtelijk te ontbinden, door middel van een schriftelijke verklaring, te verzenden bij  aangetekend schrijven aan de andere partij.

9.2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding zal op het tijdstip  waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling  aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, heeft Prima Arbo & Verzuim het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en  zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.

9.3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.   De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Prima Arbo & Verzuim alsdan geleden schade  onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

Artikel 10: Geschillen

10.1. Alle geschillen tussen Prima Arbo & Verzuim en de opdrachtgever die mochten voortvloeien  uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van Prima Arbo & Verzuim worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijk competentieregels,  dan wel door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1. Op alle door Prima Arbo & Verzuim verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, viagra online is Nederlands recht van toepassing.